KCE International School Phsar Depo

Main Campus


Building 21AB, St.146, Sangkat Phsar Depo II, Khan Toul Kork, Phnom Penh